PROFIL SPOLOČNOSTI

Firma E.M.G. vznikla v Košiciach v roku 1990. Sídli v Košiciach na ulici Južná trieda č. 93.

Oblasti, v ktorých poskytujeme preklady a tlmočenie sú napríklad : strojárstvo, energetika, ekonomika, medicína, právo, textilný priemysel, drevársky priemysel, hutníctvo, elektrotechnika, výpočtová technika, spoločenské oblasti a pod. ako aj filmové scenáre, lokalizácia software resp.každý iný druh z činností, ktoré si vyžadujú pohotový a kvalitný jazykový servis.

Jazykové služby firmy E.M.G. je odpoveďou na požiadavku trhu, ktorá je markantná hlavne po príchode viacerých zahraničných investorov na Slovensko, vznikla ako dôsledok intenzívnych obchodných, priemyselných, spoločenských a osobných vzťahov so zahraničím ako aj na vstup Slovenskej republiky do EÚ, čo sa ukázalo a ukazuje pri dlhodobej spolupráci s významnými slovenskými firmami a to aj pri ich vstupe na zahraničný trh ako aj spolupráca so zahraničnými firmami prichádzajúcimi na Slovensko.

Kapacitne disponujeme prekladateľmi v prepočítanom stave cca. 30 - 40 prekladateľov, čo je celkovo fyzicky cca. 200 prekladateľov, ktorí sú odborne pripravovaní, hodnotení v rámci uplatňovania systému riadenia kvality a to trvale. Jednotliví prekladatelia sú rozdelení do skupín, podľa odvetví, ktoré sú im profesionálne blízke a ovládajú grafické spracovanie textov na úrovni, ktorá má výsledok profesionálnu kvalitu prekladov nielen obsahovo, ale aj spracovaním.

Cieľom našej práce je poskytovať komplexné jazykové služby a uspokojiť zákazníkov podľa požiadaviek, ktoré sú pre nich dôležité - zabezpečenie služieb v takom jazyku, rozsahu, čase a kvalite v akých tieto požadujú.

Spolupráca so zahraničnými firmami a firmami so zahraničnou spoluúčasťou pre nás znamená prácu v systéme riadenia kvality ISO 9001:2000, pre ktorý sme certifikovaní a ktorý je dominantným prvkom v našej činnosti. Hodnota našej firmy tkvie v ľuďoch, v ich schopnostiach, návykoch, zručnostiach a v ich vzdelaní, ktoré budeme dlhodobo podporovať a neustále zvyšovať jeho úroveň systémovým prístupom.

Naša firma vám zabezpečí preklady technických dokumentácií k významným investičným akciám u nás i v zahraničí. Poskytujeme preklady noriem, potrebných pre udeľovanie licencií pre našu klientelu, prekladáme colné, úradné a osobné doklady potrebné pre vycestovanie do cudziny, v prípade potreby overené súdnymi tlmočníkmi v daných jazykoch.

Naša firma poskytuje nadštandardné komplexné jazykové služby v segmente hlavných svetových jazykov (štandardné služby a certifikované služby) a štandardné služby v segmente definovaných jazykov.


Za samozrejmosť považujeme dodržiavanie a zaručenie etického princípu a prísnej sebadisciplíny pri styku s dôvernými, služobnými a súkromnými prekladanými údajmi zákazníkov.